Thread: The One Above
View Single Post
  #27998    
Old July 5th, 2012 (01:47 PM).
KyokuseiXRyusei's Avatar
KyokuseiXRyusei KyokuseiXRyusei is offline
DenCabe! :3
 
Join Date: Jun 2012
Location: Striaton City
Age: 19
Gender: Female
Nature: Sassy
Posts: 28
^Prefers Nostalgia of Pokemon.
__________________