Thread: The One Above
View Single Post
  #27993    
Old July 5th, 2012 (01:53 PM).
KyokuseiXRyusei's Avatar
KyokuseiXRyusei
DenCabe! :3
 
Join Date: Jun 2012
Location: Striaton City
Age: 19
Gender: Female
Nature: Sassy
^Is going to choose female hero in Pokemon Black 2/Pokemon White 2.
__________________