Thread: The One Above
View Single Post
  #27993    
Old July 5th, 2012 (1:53 PM).
KyokuseiXRyusei's Avatar
KyokuseiXRyusei KyokuseiXRyusei is offline
DenCabe! :3
 
Join Date: Jun 2012
Location: Striaton City
Age: 20
Gender: Female
Nature: Sassy
Posts: 28
^Is going to choose female hero in Pokemon Black 2/Pokemon White 2.