Conversation Between GraffikMonkey and Tsuroerusu
1 to 1 of 1
  1. Tsuroerusu
    September 29th, 2011 4:45 AM
    Tsuroerusu
    Hey there, do you want to battle?