Draconius GO
Conversation Between help-14 and shongshong123
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. shongshong123
    December 22nd, 2013 6:16 AM
    shongshong123
    Làm thế nào để dùng pokemon essentials nhưng có menu giao diện của HGSS ? xin a chỉ giúp . e có cng'kit nhưng ko bít kết hợp ra sao

All times are GMT -8. The time now is 3:29 PM.