Thread: The One Above
View Single Post
  #27993    
Old July 5th, 2012 (1:53 PM).
KyokuseiXRyusei's Avatar
KyokuseiXRyusei KyokuseiXRyusei is offline
DenCabe! :3
   
  Join Date: Jun 2012
  Location: Striaton City
  Age: 22
  Gender: Female
  Nature: Sassy
  Posts: 28
  ^Is going to choose female hero in Pokemon Black 2/Pokemon White 2.
  __________________